Status prawny

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z póź. zm.);

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.  w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586);

5) uchwały Nr XVI/129/08 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim;

6) Statutu Domu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/175/12 Rady Powiatu Mińskiego  z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Mińsku Mazowieckim;

7) Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim stanowiącego załącznik do uchwały nr 449/13 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 11 lutego 2013 r.;

8) programu działalności i planów pracy Domu na każdy rok;

 

Statut  

Zmiana statutu

Regulamin organizacyjny