Program działalności

Program działalności PŚDS przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43 w Mińsku Mazowieckim opiera się na podstawie: 

 • rocznych planów pracy, które składają się z tygodniowych planów zajęć,
 • regularnych spotkań zespołu aktywizująco-wspierającego,
 • autorskich programów terapeutycznych,
 • realizacji celów głównych, które określają proponowane przez nasz Dom wsparcie terapeutyczne, dotyczące czterech głównych aspektów odziaływania na funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Cele główne PŚDS 


Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego i niezależnego życia  

(oddziaływanie w zakresie samodzielności i niezależności uczestnika)

Cel realizowany jest poprzez następujące treningi:

W zakresie samodzielności  

 • Trening higieniczny dla Pań i Panów
 • Trening poznawczy
 • Trening budżetowy
 • Trening kulinarny/Zajęcia kulinarne
 • Trening umiejętności praktycznych
 • Trening specjalistyczny (dla osób ze spektrum autyzmu)

W zakresie niezależności

 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening spędzania czasu wolnego
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne

W zakresie aktywizacji zawodowej

 • Trening aktywizacji zawodowej teoretyczny
 • Trening umiejętności zawodowych praktyczny Ogrodniczy ( Pracownia ogrodnicza)
 • Trening umiejętności zawodowych praktyczny Art- kawiarnia

Rozwój zainteresowań własnych Uczestnika Domu 
(oddziaływanie w zakresie rozwijania zainteresowań artystycznych uczestnika)

 • Zajęcia krawieckie
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia dramowe
 • Zajęcia z biżuterii
 • Zajęcia ceramiczne
 • Zajęcia multimedialne
 • Zajęcia rekreacyjno-turystyczne (wycieczki, wyjazdy, spacery)

Dążenie do pełnej integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo
w życiu kulturalnym

(oddziaływanie w zakresie szeroko rozumianej integracji ze środowiskiem lokalnym)

 • Zajęcia klubowe
 • Art-kawiarnia
 • Imprezy integracyjne

Poszerzenie świadomości w społeczności lokalnej w zakresie wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej

(oddziaływanie w zakresie szeroko rozumianej integracji ze środowiskiem lokalnym)

 • Projekty edukacyjno-społeczne
 • Spektakle teatralne

Współpraca z rodziną

(oddziaływanie w zakresie współpracy z rodziną uczestnika)

 • Wsparcie psychologiczne
 • Spotkania organizacyjne z zespołem wspierająco-aktywizującym
 • Imprezy integracyjne

PŚDS w Mińsku Mazowieckim dodatkowo w ramach prowadzonych treningów opracował dla każdego uczestnika indywidualny profil potrzeb treningów umiejętności społecznych na podstawie Skali Zachowania Przystosowawczego dla dzieci, młodzieży i dorosłych Kazuro Nihiry w przekładzie Janusza Kostrzewskiego wraz z kartą umiejętności społecznych.

Profil potrzeb treningów umiejętności społecznych składa się z:

Część I - I. Niezależne funkcjonowanie, II. Rozwój fizyczny, III. Aktywność ekonomiczna,
IV. Rozwój mowy, V. Pojęcie liczby i czasu, VI. Prace domowe, VII. Aktywność zawodowa,
VIII. Samokontrola  IX. Odpowiedzialność X. Uspołecznienie.

Część II – I. Zaburzenia w zachowaniu

Na podstawie wyników badań psychologicznych (Skala Przystosowawcza Kazuro Nihiry) przeprowadzonych przez psychologa po konsultacji z zespołem wspierająco - aktywizującym dla każdego z uczestników zostaje opracowany indywidualny profil umiejętności społecznych. Profil umiejętności społecznych stanowi podstawę do opracowania kart umiejętności społecznych. Karty umiejętności społecznych zawierają dla każdego uczestnika rodzaj treningu społecznego, rozpoznanie możliwości oraz problemów, cele, metody i formy zajęć.

Profil umiejętności społecznych, w zależności od otrzymanych przez uczestnika liczby punktów
w zakresie danej sprawności społecznej, określa trzy rodzaje obszarów wskazań do długoterminowej terapii dla każdego uczestnika naszego Domu:

Obszar A – skierowany dla osób niezdolnych do osiągnięcia samodzielności, zmuszonych pozostać
pod opieką i mieszkać wraz z opiekunami, bądź w ośrodkach opiekuńczych.

Obszar B - skierowany do osób zdolnych do samodzielnego zamieszkania, jednak przy stałym wsparciu opiekuna.

Obszar C – skierowany do osób zdolnych do samodzielnego zamieszkania jednak wymagających okresowego wsparcia.

Profil umiejętności społecznych jest przedstawiony rodzicom i opiekunom, którzy razem
z zespołem terapeutycznym, określają potrzeby i możliwości psychofizyczne oraz rodzaj obszaru do długoterminowej terapii dla uczestników naszego Domu.