Rodo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych  jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD), p. Sabinę Poliniewicz, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@pcpr-minskmaz.pl 

3. Cel przetwarzania
Przetwarzanie Państwa danych następuje wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora wynikających z przepisów prawa.

4. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym:

  • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty przetwarzające).

Udostępnienie Państwa danych  może nastąpić jedynie za zgodą Administratora danych i powinno być odpowiednio udokumentowane.

5. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych
  • sprostowania danych
  • usunięcia ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
  • prawo do cofnięcia zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • prawo do wniesienia skargi - w przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszeniem  prawa mają Państwo prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji pod adresem:  https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi).

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

  • warunkiem realizacji zadań Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim i wynika z przepisów prawa,
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Administratora.

9. Zautomatyzowanie podejmowania decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.